பஞ்சத்தில் செழித்து இருப்பது எப்படி ?

Summary

பஞ்சத்தில் செழித்து இருப்பது எப்படி ?

ஈசாக்கு பஞ்ச காலத்தில் எப்படி செழிப்படைந்தான் ?

அதற்காக அவன் செய்த நான்கு காரியங்கள் என்ன?

கீழ்ப்படிதலுக்கும் கர்த்தரின் ஆசீர்வாததிறாக்கும்  உள்ள தொடர்பு என்ன ?

மனம் பொருந்தி செவி கொடுத்தல் என்றால் என்ன?

ஈசாக்கு தசமபாகம் கொடுத்தானா ?

ஈசாக்கின் விசுவாசத்தின் விசேஷம் என்ன?

இது போன்ற இன்னும் பல கேள்விகளுக்கு பதில் பெற இன்று நண்பகல் 12 மணி அளவில் என்னோடு கூட இணையுங்கள்.

இப்படிக்கு,

உங்கள் அன்பு சகோதரன்

Bro. I. Santosh

https://www.brosantosh.org

பஞ்சத்தில் செழிப்பது எப்படி?

12. ஈசாக்கு அந்தத் தேசத்தில் விதை விதைத்தான்; கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறுமடங்கு பலன் அடைந்தான்;

Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him.

13. அவன் ஐசுவரியவானாகி, வரவர விருத்தியடைந்து, மகா பெரியவனானான்.

And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

14. அவனுக்கு ஆட்டுமந்தையும், மாட்டுமந்தையும், அநேக பணிவிடைக்காரரும் இருந்தபடியினாலே பெலிஸ்தர் அவன் பேரில் பொறாமைகொண்டு,

For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

1. By obeying

19 நீங்கள் மனம்பொருந்திச் செவிகொடுத்தால், தேசத்தின் நன்மையைப் புசிப்பீர்கள்.

ஏசாயா 1:19

Isaiah 1:19 NKJV

If you are willing and obedient, You shall eat the good of the land;

1. With a willing ♥ and not a heavy heart

2. Obedient is missing in Tamil – Obeying God’s word is essential.

2. By sowing

Isaac sowed so you too should.

Ecclesiastes 11:4 NKJV

He who observes the wind will not sow, And he who regards the clouds will not reap.

4 காற்றைக் கவனிக்கிறவன் விதைக்கமாட்டான், மேகங்களை நோக்குகிறவன் அறுக்கமாட்டான்.

பிரசங்கி 11:4

3. By tithing

How do we know?

20 உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்புக்கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான். இவனுக்கு ஆபிராம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்தான்.

ஆதியாகமம் 14:20

19 கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்குச் சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாய் அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும், தனக்குப் பின்வரும் தன் வீட்டாருக்கும்: நீங்கள் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்து, கர்த்தருடைய வழியைக் காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவான் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் என்றான்.

ஆதியாகமம் 18:19

4. By walking by faith

35 ஆகையால், மிகுந்த பலனுக்கேதுவான உங்கள் தைரியத்தை விட்டுவிடாதிருங்கள்.

எபிரேயர் 10:35

9 நன்மைசெய்கிறதில் சோர்ந்துபோகாமல் இருப்போமாக. நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்றகாலத்தில் அறுப்போம்.

கலாத்தியர் 6:9

பஞ்சத்தில் பிழைப்பது எப்படி?

Summary

பஞ்சத்தில் பிழைப்பது எப்படி?

பஞ்ச நாட்களுக்கு கர்த்தர் நமக்கு தரும் வாக்குத்தத்தம் என்ன ?

பஞ்ச நாட்களிலேயே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ? என்ன செய்யக்கூடாது ?

ஈசாக்கு பஞ்ச நாட்களிலே செய்தது என்ன ?

அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி பொருந்தும்?

பஞ்ச நாட்களில் பிழைப்பதற்காக தேவன் கொடுத்த ஐந்து வகையான வழிமுறைகள் என்ன ?

அவைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி வைக்க வேண்டும்?

இது போன்ற இன்னும் பல கேள்விகளுக்கு பதில் பெற இன்று நண்பகல் 12 மணி அளவில் என்னோடு கூட இணையுங்கள்.

இப்படிக்கு,

உங்கள் அன்பு சகோதரன்

Bro. I. Santosh

https://www.brosantosh.org

20 பஞ்சகாலத்திலே அவர் உம்மை மரணத்துக்கும், யுத்தத்திலே பட்டயத்தின் வெட்டுக்கும் விலக்கி மீட்பார்.

யோபு 5:20

22 பாழாக்குதலையும் பஞ்சத்தையும் பார்த்து நகைப்பீர். காட்டுமிருகங்களுக்கும் பயப்படாமலிருப்பீர்.

யோபு 5:22

18 தமக்குப் பயந்து, தமது கிருபைக்குக் காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை மரணத்திற்கு விலக்கிவிடுவிக்கவும்,

சங்கீதம் 33:18

19 பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடே காக்கவும், கர்த்தருடைய கண் அவர்கள்மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது.

சங்கீதம் 33:19

18 உத்தமர்களின் நாட்களைக் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார், அவர்கள் சுதந்தரம் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்.

சங்கீதம் 37:18

19 அவர்கள் ஆபத்துக்காலத்திலே வெட்கப்பட்டுப்போகாதிருந்து, பஞ்சகாலத்திலே திருப்தியடைவார்கள்.

சங்கீதம் 37:19

Where Did You Build?

Summary

எங்கே கட்டி இருக்கிறாய் ?   

நமக்கு விரோதமான சூழ்நிலைகளில் நாம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் ?  

அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் யாரை நம்பி இருக்க வேண்டும் ?  

எதிர்மறையான சூழ்நிலையின் போது நம்முடைய நம்பிக்கை யாராய் இருக்க வேண்டும்?  

 எல்லாமே எதிராக இருக்கும்போது நாம் என்ன மனநிலை உடையவர்களாய் காணப்படவேண்டும் ?    

இது போன்ற இன்னும் பல கேள்விகளுக்கு பதில் பெற இன்று நண்பகல் 12 மணி அளவில் என்னோடு கூட இணையுங்கள்.   

இப்படிக்கு, 

உங்கள் அன்பு சகோதரன்,

  Bro. I. Santosh  https://www.brosantosh.org

5 மனுஷன்மேல் நம்பிக்கைவைத்து, மாம்சமானதைத் தன் புயபலமாக்கிக்கொண்டு, கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.  எரேமியா 17:5 

 6 அவன் அந்தரவெளியில் கறளையாய்ப்போன செடியைப்போலிருந்து, நன்மைவருகிறதைக் காணாமல், வனாந்தரத்தின் வறட்சியான இடங்களிலும், குடியில்லாத உவர்நிலத்திலும் தங்குவான்.  எரேமியா 17:6 

 7 கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கைவைத்து, கர்த்தரைத் தன் நம்பிக்கையாகக் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.  எரேமியா 17:7  8 அவன் தண்ணீரண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும், கால்வாய் ஓரமாகத்தன்வேர்களை விடுகிறதும், உஷ்ணம் வருகிறதைக் காணாமல் இலை பச்சையாயிருக்கிறதும், மழைத்தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றித் தப்பாமல் கனிகொடுக்கிறதுமான மரத்தைப்போலிருப்பான்.  எரேமியா 17:8  

Jeremiah 17:7 MSG “But blessed is the man who trusts me, GOD, the woman who sticks with GOD. They’re like trees replanted in Eden, putting down roots near the rivers- Never a worry through the hottest of summers, never dropping a leaf, Serene and calm through droughts, bearing fresh fruit every season.  

46 என்னை ஆண்டவரே! ஆண்டவரே! என்று நீங்கள் சொல்லியும், நான் சொல்லுகிறபடி நீங்கள் செய்யாமற்போகிறதென்ன?  லூக்கா 6:46 

47 என்னிடத்தில் வந்து, என் வார்த்தைகளைக் கேட்டு, அவைகளின்படி செய்கிறவன் யாருக்கு ஒப்பாயிருக்கிறானென்று உங்களுக்குச் காண்பிப்பேன்.  லூக்கா 6:47 

48 ஆழமாய்த் தோண்டி, கற்பாறையின்மேல் அஸ்திபாரம்போட்டு, வீடுகட்டுகிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான், பெருவெள்ளம் வந்து, நீரோட்டம் அந்த வீட்டின்மேல் மோதியும், அதை அசைக்கக் கூடாமற்போயிற்று, ஏனென்றால் அது கன்மலையின்மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது.  லூக்கா 6:48 

49 என் வார்த்தைகளைக் கேட்டும் அவைகளின்படி செய்யாதவனோ அஸ்திபாரமில்லாமல் மண்ணின்மேல் வீடுகட்டினவனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான், நீரோட்டம் அதின்மேல் மோதினவுடனே அது விழுந்தது, விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார்.  லூக்கா 6:49

How To Survive Wealth – Bro.I.Santosh – Part 2

Summary

ஆசீர்வாதத்தை தக்க வைப்பது எப்படி ? 

நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவது தேவ சித்தம் என்பதை குறித்து படித்தோம். அப்படி பெற்றுக்கொள்ளும் ஆசீர்வாதங்களை எப்படி தக்க வைத்துக் கொள்வது என்பதை குறித்து இன்று நாம் கற்றுக் கொள்ளப் போகிறோம். 

ஆசீர்வாதங்கள் என்றாலே பண ஆசை என்பது உண்மைதானா ? 

பண ஆசை இல்லாத வாழ்வு எப்படிப்பட்டது ?

 இன்னும் இது போன்ற மேலும் பல விஷயங்களை அறிந்துகொள்ள இன்றைய நேரலையில் என்னோடு கூட இணையுங்கள். இப்படிக்கு. 

உங்கள் சகோதரன்,

Bro. I. சந்தோஷ்

 9. ஐசுவரியவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும், மனுஷரைக் கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள். But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. 

10. பண ஆசை எல்லாத் தீமைக்கும் வேராயிருக்கிறது; சிலர் அதை இச்சித்து, விசுவாசத்தைவிட்டு வழுவி, அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவக் குத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள். For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.

 17. இவ்வுலகத்திலே ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் இறுமாப்பான சிந்தையுள்ளவர்களாயிராமலும், நிலையற்ற ஐசுவரியத்தின்மேல் நம்பிக்கை வையாமலும், நாம் அனுபவிக்கிறதற்குச் சகலவித நன்மைகளையும் நமக்குச் சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன்மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும், Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

 18. நன்மை செய்யவும், நற்கிரியைகளில் ஐசுவரியவான்களாகவும், தாராளமாய்க் கொடுக்கிறவர்களும், உதாரகுணமுள்ளவர்களுமாயிருக்கவும், That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

How To Prosper – Blessing@Noon -29Sep20

Summary

நாம் ஆசீர்வதிக்கப் படுவது எப்படி? 

 கர்த்தரின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வது எப்படி ?

 ஆசீர்வாதமான வாழ்வு வாழ்வது எப்படி ? 

உண்மையில் ஆசீர்வாதம் நல்லதுதானா ?  

இது போன்ற பலவிதமான கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் வண்ணம் ஆக நாம் தொடர்ந்து பிலஸ்ஸிங் அட் நூன் நிகழ்ச்சியில்  படிக்கப் போகிறோம்.  

என்னோடு இணையுங்கள் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்.   

 Join me live at facebook and YouTube at 12.00 noon!  

Sincerely, 

Bro.I.Santosh 

https://www.brosantosh.org

 

How To Survive Wealth – Bro.I.Santosh

Summary

ஆசீர்வாதத்தை தக்க வைப்பது எப்படி ?  

 நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவது தேவ சித்தம் என்பதை குறித்து படித்தோம்.  அப்படி பெற்றுக்கொள்ளும் ஆசீர்வாதங்களை எப்படி தக்க வைத்துக் கொள்வது என்பதை குறித்து இன்று நாம் கற்றுக் கொள்ளப் போகிறோம்.  

ஆசீர்வாதங்கள் என்றாலே பண ஆசை என்பது உண்மைதானா ?  

பண ஆசை இல்லாத வாழ்வு எப்படிப்பட்டது ?  

இன்னும் இது போன்ற மேலும் பல விஷயங்களை அறிந்துகொள்ள இன்றைய நேரலையில் என்னோடு கூட இணையுங்கள்.  இப்படிக்கு.  

உங்கள் சகோதரன், 

Bro. I. சந்தோஷ்  

9. ஐசுவரியவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும், மனுஷரைக் கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள். But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.  

10. பண ஆசை எல்லாத் தீமைக்கும் வேராயிருக்கிறது; சிலர் அதை இச்சித்து, விசுவாசத்தைவிட்டு வழுவி, அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவக் குத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள். For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. 

 17. இவ்வுலகத்திலே ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் இறுமாப்பான சிந்தையுள்ளவர்களாயிராமலும், நிலையற்ற ஐசுவரியத்தின்மேல் நம்பிக்கை வையாமலும், நாம் அனுபவிக்கிறதற்குச் சகலவித நன்மைகளையும் நமக்குச் சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன்மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும், Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;  

18. நன்மை செய்யவும், நற்கிரியைகளில் ஐசுவரியவான்களாகவும், தாராளமாய்க் கொடுக்கிறவர்களும், உதாரகுணமுள்ளவர்களுமாயிருக்கவும், That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

`Why To Prosper?

Summary

நாம் ஏன் செழிப்படைய வேண்டும் ? 

1. நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய நோக்கம் முற்றிலுமாய் நிறைவேற நாம் செழிப்பாய் வாழ வேண்டியது அவசியம்  

2.சுவிசேஷம் பரப்பவும் 

3. கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதரரற்கு உதவவும் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே முடியும்  

அது எப்படி என்பதை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருக்கிறோம். என்னோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள். 

கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக!  

ஆமென்!!  

10. தோட்டத்துக்குத் தண்ணீர் பாயும்படி ஏதேனிலிருந்து ஒரு நதி ஓடி, அங்கேயிருந்து பிரிந்து நாலு பெரிய ஆறுகளாயிற்று. 

 11. முதலாம் ஆற்றுக்குப் பைசோன் என்று பேர், அது ஆவிலா தேசம் முழுவதையும் சுற்றி ஓடும்; அவ்விடத்திலே பொன் விளையும்.  

12. அந்தத் தேசத்தின் பொன் நல்லது; அவ்விடத்திலே பிதோலாகும், கோமேதகக் கல்லும் உண்டு.  

13. இரண்டாம் ஆற்றுக்குக் கீகோன் என்று பேர், அது எத்தியோப்பியா தேசம் முழுவதையும் சுற்றி ஓடும்.  

14. மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இதெக்கேல் என்று பேர், அது அசீரியாவுக்குக் கிழக்கே ஓடும்; நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐபிராத்து என்று பேர்.

Blessings @ Noon – How To Prosper – 21 Sep 2020

Summary

1. ஆபிரகாமின் நாட்களில் உண்டான பஞ்சத்தை அல்லாமல், பின்னும் ஒரு பஞ்சம் தேசத்தில் உண்டாயிற்று; அப்பொழுது ஈசாக்கு பெலிஸ்தருக்கு ராஜாவாகிய அபிமெலேக்கினிடத்தில் கேராருக்குப் போனான்.

And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar.

2. கர்த்தர் அவனுக்குத் தரிசனமாகி: நீ எகிப்துக்குப் போகாமல், நான் உனக்குச் சொல்லும் தேசத்திலே குடியிரு.

And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:

3. இந்தத் தேசத்திலே வாசம்பண்ணு; நான் உன்னோடேகூட இருந்து, உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்; நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்தத் தேசங்கள் யாவையும் தந்து, உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுக்கு நான் இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுவேன்.

Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father;

4. ஆபிரகாம் என் சொல்லுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, என் விதிகளையும், என் கற்பனைகளையும், என் நியமங்களையும், என் பிரமாணங்களையும் கைக்கொண்டபடியினால்,

And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;

5. நான் உன் சந்ததியை வானத்தின் நட்சத்திரங்களைப்்போலப் பெருகப்பண்ணி, உன் சந்ததிக்கு இந்தத் தேசங்கள் யாவையும் தருவேன்; உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார்.

Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.

6. ஈசாக்கு கேராரிலே குடியிருந்தான்.

And Isaac dwelt in Gerar:

12. ஈசாக்கு அந்தத் தேசத்தில் விதை விதைத்தான்; கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறுமடங்கு பலன் அடைந்தான்;

Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him.

13. அவன் ஐசுவரியவானாகி, வரவர விருத்தியடைந்து, மகா பெரியவனானான்.

And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

For more information:

https://www.brosantosh.org

Blessings @ Noon – Zimri & Me! – 18/09/20

Summary

SHOW LESS14 ஆகிலும், சில காரியங்களைக்குறித்து உன்பேரில் எனக்குக் குறை உண்டு, விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளைப் புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம்பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடறலை இஸ்ரவேல் புத்திரர் முன்பாகப் போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்குப் போதனைசெய்த பிலேயாமுடைய போதகத்தைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்திலுண்டு.  வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:14 

Revelation 2:14 NKJV But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, tgo eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. 

 6 அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் அனைவரும் ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலுக்கு முன்பாக அழுதுகொண்டு நிற்கையில், அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரவேல் புத்திரரில் ஒருவன் ஒரு மீதியானிய ஸ்திரீயைத் தன் சகோதரரிடத்திலே அழைத்துக்கொண்டு வந்தான்.  எண்ணாகமம் 25:6  

Numbers 25:6 NKJV And indeed, one of the children of Israel came and presented to his brethren a Midianite woman in the sight of Moses and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping at the door of the tabernacle of meeting.   Bro.I, Santosh

005-Romans-Birth Of Jesus & Can Corona Drown You?

Summary

Can corona overcome you

5 மாம்சத்தின்படி தாவீதின் சந்ததியில் பிறந்தவரும், பரிசுத்தமுள்ள ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதனென்று மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததினாலே பலமாய்ரூபிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனுமாயிருக்கிறார்.

ரோமர் 1:5

Romans 1:3-4 NKJV

concerning His Son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh,

[4] and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead.