கிறிஸ்துவுக்குள் நாம்! – 2 | Bro I.Santosh | 9894051199

https://anchor.fm/brosantosh/embed/episodes/–2–Bro-I-Santosh–9894051199-e17b5ia

இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுசிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. ( 2 கொரிந்தியர் 5 : 17 )  

Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new. ( 2 Corinthians 5 : 17 )  

மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள். ( எபேசியர் 4 : 24 )  

And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. ( Ephesians 4 : 24 )   

#blic #prophetic #ministries #holy #spirit #Jesus #gospel #apostles #prophets #teacher #healing #missionary #miracles #signs #wonders #manifestation #deliverance #light #power #God #calling #revelation #prayer #victory #tongues #focus #Word #saviour #Father #transformation #bible #truth #freedom #supernatural #lifestyle #intercession #nation #changers #priest #life #hope #message #sermon #spiritual #mentoring #chosen #voice #presenceofGod #sonofgod #elohim #authority #tamilchristianmessage #christinyou  

I’m not Bro Santhosh but Santosh btw 🙂 

14 Sep 2021

Here’s the Youtube Version:

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s