இலவச சீடத்துவம் இல்லை | Bro I.Santosh

Summary

25 பின்பு அநேக ஜனங்கள் அவரோடேகூடப் பிரயாணமாய்ப் போகையில், அவர்களிடமாய் அவர் திரும்பிப்பார்த்து: லூக்கா 14:25 

26 யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து, தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் சகோதரனையும் சகோதரிகளையும், தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்குச் சீஷனாயிருக்கமாட்டான். லூக்கா 14:26 

27.தன் சிலுவையைச் சுமந்துகொண்டு எனக்குப் பின்செல்லாதவன் எனக்குச் சீஷனாயிருக்கமாட்டான். லூக்கா 14:27 

25 Now [m]large crowds were going along with Him; and He turned and said to them,   

26 “If anyone comes to Me, and does not [n]hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be My disciple.   

27 Whoever does not carry his own cross and come after Me cannot be My disciple.  

Luke 14: 25-27 NASB  

#blic #prophetic #ministries #holy #spirit #Jesus #gospel #apostles #missionary #miracles #signs #wonders #manifestation #deliverance #light #power #God #calling #revelation #prayer #victory #tongues #focus #Word #saviour #Father #transformation #bible #truth #freedom #supernatural #lifestyle #intercession #nation #changers #life #hope #message #sermon #spiritual #mentoring #chosen #voice #presenceofGod #sonofgod #elohim #authority #tamilchristianmessage #christinyou #corona #covid19 #corona3rdwave 

I’m not Bro Santhosh but Santosh btw 😉

27 Aug 2021

Transcription

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s