தேவன் ஏற்றுக் கொள்ளும் மனிதனாவது எப்படி? | Bro I. Santosh

Summary

How Can You Be Accepted By God?  

21 இப்படியிருக்க, நியாயப்பிரமாணமில்லாமல் தேவநீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது; அதைக்குறித்து நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களும் சாட்சியிடுகிறது.  ரோமர் 3:21  

22 அது இயேசுகிறிஸ்துவைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் தேவநீதியே; விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள்மேலும் அது பலிக்கும், வித்தியாசமே இல்லை.  ரோமர் 3:22  

23 எல்லாரும் பாவஞ்செய்து, தேவமகிமையற்றவர்களாகி,  ரோமர் 3:23  

24 இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள மீட்பைக்கொண்டு நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள்;  ரோமர் 3:24  Romans 3:21-24 

NASB95 

21 But now apart from the Law the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the Law and the Prophets, [22] even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe; for there is no distinction; 

[23] for all have sinned and fall short of the glory of God, 

[24] being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus;  

#blic #prophetic  #ministries  #holy  #spirit  #Jesus  #gospel   #apostles  #prophets  #teacher  #healing  #missionary  #miracles  #signs  #wonders  #manifestation  #deliverance  #light  #power  #God  #calling  #revelation  #prayer  #victory  #tongues  #focus  #Word  #saviour  #Father  #transformation  #bible  #truth  #freedom  #supernatural  #lifestyle  #intercession  #nation  #changers  #priest  #life  #hope  #message  #sermon  #spiritual  #mentoring  #chosen  #voice  #presenceofGod  #sonofgod  #elohim  #authority  #tamilchristianmessage  #christinyou #corona #covid19 #corona3rdwave 

Here is the youTube version, if you prefer:

 I’m not Bro Santhosh but Santosh btw 🙂

18 Aug 2021.

Transcription

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s