நித்திய ஜீவனா? நித்திய உறவா?

Summary

16 தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார். யோவான் 3:16 

#blic #prophetic #ministries #holy #spirit #Jesus #gospel #apostles #prophets #teacher #healing #missionary #miracles #signs #wonders #manifestation #deliverance #light #power #God #calling #revelation #prayer #victory #tongues #focus #Word #saviour #Father #transformation #bible #truth #freedom #supernatural #lifestyle #intercession #nation #changers #priest #life #hope #message #sermon #spiritual #mentoring #chosen #voice #presenceofGod #sonofgod #elohim #authority #tamilchristianmessage #christinyou #corona #covid19 #corona3rdwave 

I’m not Bro Santhosh but Santosh btw 🙂

Here is the youtube link, if you want to see me in action. 🙂

Please share if you like this episode.